Có 1 kết quả:

lóng lì yè

1/1

lóng lì yè

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Sauropus spatulifolius Beille (shrub of the Euphorbiaceae family)