Có 1 kết quả:

lóng juǎn

1/1

lóng juǎn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) tornado
(2) waterspout
(3) twister