Có 1 kết quả:

Lóng shù

1/1

Lóng shù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Nāgārjuna (c. 150-250 AD), Buddhist philosopher