Có 1 kết quả:

lóng xián xiāng

1/1

Từ điển Trung-Anh

ambergris