Có 1 kết quả:

lóng dǎn

1/1

lóng dǎn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) rough gentian
(2) Japanese gentian (Gentiana scabra)