Có 1 kết quả:

Lóng shèng Gè zú Zì zhì xiàn ㄌㄨㄥˊ ㄕㄥˋ ㄍㄜˋ ㄗㄨˊ ㄗˋ ㄓˋ ㄒㄧㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Longsheng Various Nationalities Autonomous County in Guilin 桂林[Gui4 lin2], Guangxi