Có 1 kết quả:

lóng mài

1/1

lóng mài

giản thể

Từ điển Trung-Anh

dragon's vein, terrain that looks like a dragon