Có 1 kết quả:

lóng zhōu

1/1

lóng zhōu

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) dragon boat
(2) imperial boat