Có 1 kết quả:

lóng hǔ

1/1

lóng hǔ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) outstanding people
(2) water and fire (in Daoist writing)