Có 1 kết quả:

lóng dòu ㄌㄨㄥˊ ㄉㄡˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) dragon bean
(2) long bean