Có 1 kết quả:

lóng dòu

1/1

lóng dòu

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) dragon bean
(2) long bean