Có 1 kết quả:

lóng mǎ jīng shén

1/1

Từ điển Trung-Anh

old but still full of vitality (idiom)