Có 1 kết quả:

guī ér zi

1/1

guī ér zi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) (coll.) bastard
(2) son of a bitch