Có 1 kết quả:

guī sūn zi

1/1

guī sūn zi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) (coll.) son of a bitch
(2) bastard