Có 1 kết quả:

guī ké

1/1

guī ké

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

tortoise shell