Có 1 kết quả:

guī máo

1/1

guī máo

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) indecisive
(2) fussy
(3) nitpicking (Taiwan dialect)