Có 1 kết quả:

guī jiǎ

1/1

guī jiǎ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

tortoiseshell

Một số bài thơ có sử dụng