Có 1 kết quả:

guī suō

1/1

guī suō

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to withdraw
(2) to hole up