Có 1 kết quả:

guī bèi zhú

1/1

guī bèi zhú

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) split-leaf philodendron
(2) Monstera deliciosa