Có 1 kết quả:

jūn liè

1/1

jūn liè

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to crack
(2) cracked
(3) fissured
(4) creviced
(5) (of skin) chapped