Có 1 kết quả:

guī tóu ㄍㄨㄟ ㄊㄡˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) head of a turtle
(2) glans penis