Có 1 kết quả:

guī tóu

1/1

guī tóu

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) head of a turtle
(2) glans penis