Có 1 kết quả:

Guī shān xiāng

1/1

Từ điển Trung-Anh

Guishan or Kueishan township in Taoyuan county 桃園縣|桃园县[Tao2 yuan2 xian4], north Taiwan