Có 1 kết quả:

guī bǎn

1/1

guī bǎn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) tortoise plastron
(2) turtle shell