Có 1 kết quả:

B xíng chāo shēng

1/1

Từ điển Trung-Anh

type-B ultrasound