Có 1 kết quả:

G yǒu

1/1

G yǒu

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

see 基友[ji1 you3]