Có 1 kết quả:

k tā mìng

1/1

k tā mìng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

ketamine (C13H16ClNO) (slang)