Có 1 kết quả:

X guāng

1/1

X guāng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

X-ray