Tìm chữ theo hình thái: Hán Việt

Theo phương pháp này, bạn có thể tìm được chữ mong muốn bằng cách dựa vào kết cấu hình thái của chữ. Ví dụ:

 • Nhập để tìm những chữ được tạo ra từ chữ
 • Nhập ⿰禾火 để tìm những chữ có chứa ở bên trái
 • Nhập ⿱禾火 để tìm những chữ có chứa ở trên

Các ký hiệu về loại kết cấu chữ:

 • kết cấu trái-phải. Ví dụ: = ⿰氵工
 • kết cấu trên-dưới. Ví dụ: = ⿱白水
 • kết cấu trái-giữa-phải. Ví dụ: = ⿲王文王
 • kết cấu trên-giữa-dưới. Ví dụ: = ⿳士冖业
 • kết cấu ngoài-trong. Ví dụ: = ⿴囗或
 • kết cấu lồng nhau. Ví dụ: = ⿻衣执
 • kết cấu bao phía trên. Ví dụ: = ⿵門月
 • kết cấu bao phía dưới. Ví dụ: = ⿶凵土
 • kết cấu bao bên trái. Ví dụ: = ⿷匚非
 • kết cấu bao góc trên trái. Ví dụ: = ⿸厂則
 • kết cấu bao góc trên phải. Ví dụ: = ⿹丁口
 • kết cấu bao góc dưới trái. Ví dụ: = ⿺辶巛

Mỗi chữ được mã hoá theo nhiều cấp độ giúp bạn có thể tìm theo nhiều cách nhập khác nhau, ví dụ: = ⿰目愁 = ⿰目⿱秋心 = ⿰目⿱⿰禾火心.

Bạn cũng có thể nhập một phần của chữ để tìm được từ mong muốn thay vì nhập toàn bộ các bộ phận của chữ.