Có 1 kết quả:

tướng quân

1/1

tướng quân

phồn thể

Từ điển phổ thông

tướng quân, người cầm quân

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vị quan võ cao cấp chỉ huy binh đội. Đoạn trường tân thanh : » Dạn dày cho biết gan liền tướng quân «.

Một số bài thơ có sử dụng