Có 1 kết quả:

quách

1/1

quách

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

phía ngoài thành

Từ điển Thiều Chửu

① Cái thành ngoài.
② Tên nước.
③ Họ Quách.
④ Bộ phận ngoài của vật gì cũng gọi là quách.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Tường xây quanh thành, thành ngoài: 城郭 Tường thành, thành quách;
② (văn) Phần ngoài của một vật gì;
③ [Guo] Nước Quách (thời xưa ở Trung Quốc);
④ [Guo] (Họ) Quách.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lớp tường chạy ở ngoài thành. Ta thường nói Thành quách — Lớp bao ngoài — Họ người.

Từ ghép