Có 1 kết quả:

đồ

1/1

đồ

giản thể

Từ điển phổ thông

bôi, phết, quết, sơn

Từ điển trích dẫn

1. Tục dùng như chữ "đồ" 塗.
2. Giản thể của chữ 塗.

Từ điển Thiều Chửu

① Ðường, cùng nghĩa với chữ đồ 塗.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Bôi, tô, quét (sơn): 塗上一層油漆 Quét một lớp sơn;
② Xóa: 塗掉錯字 Xóa những chữ sai;
③ Bùn: 塗炭 Bùn đen;
④ Như 途 [tú];
⑤ [Tú] (Họ) Đồ.

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) ① Con đường (như 塗, bộ 土, và 途 bộ 辶);
② Bôi, trát, mạ (như 塗, bộ 土);
③ [Tú] (Họ) Đồ.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Dùng như chữ Đồ 塗 — Tên thành xưa, thuộc tỉnh Sơn Đông ngày nay.

Từ ghép