Có 1 kết quả:

hồng

1/1

hồng

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

1. nóng đỏ
2. đốt, sấy, hơ lửa

Từ điển trích dẫn

1. (Động) Sấy, hơ, sưởi. ◇Thuỷ hử truyện 水滸傳: "Tiểu nhân bị tuyết đả thấp liễu y thường, tá thử hoả hồng nhất hồng" 小人被雪打溼了衣裳, 借此火烘一烘 (Đệ thập hồi) Tiểu nhân bị tuyết thấm ướt cả quần áo, mượn lửa này sưởi một lúc cho khô.
2. (Động) Làm nổi bật. ◎Như: "hồng thác" 烘托 làm nổi bật. ◎Như: "tha đích san thuỷ hoạ, thường dụng đạm mặc hồng thác xuất viễn san" 他的山水畫, 常用淡墨烘托出遠山 tranh sơn thuỷ của ông, thường dùng mực nhạt làm cho núi phía xa nổi bật lên.

Từ điển Thiều Chửu

① Ðốt.
② Sấy, hơ lửa.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Sưởi, sấy, hơ: 衣服濕了烘一烘 Áo quần ướt rồi sưởi một lát cho khô; 烘手 Hơ tay (cho ấm);
② (văn) Đốt.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chụm củi đốt lên để sưởi.