Có 1 kết quả:

liễm

1/1

liễm

phồn thể

Từ điển phổ thông

1. thu góp lại
2. vén lên

Từ ghép