Có 1 kết quả:

liễm

phồn thể

Từ điển phổ thông

1. thu góp lại
2. vén lên

Từ ghép

1/1