Tìm chữ theo âm Quảng Đông: sat6

8 nét

12 nét

14 nét