Học viết chữ Hán

Đây là công cụ giúp tập viết đúng thứ tự các nét chữ Hán. Với mỗi chữ ngẫu nhiên được đưa ra dưới đây, bạn cần tô theo các nét theo đúng thứ tự.

Hệ thống viết của chữ Hán gồm 8 nét cơ bản là ngang (hoành), sổ (thụ), chấm (điểm), hất (khiêu), phảy (phiết), mác (nại), gập (chiết), móc (câu), và tuân theo các quy tắc cơ bản sau:

  1. Ngang trước, sổ sau
  2. Phảy trước, mác sau
  3. Trên trước, dưới sau
  4. Trái trước, phải sau
  5. Ngoài trước, trong sau
  6. Vào trước, đóng sau
  7. Giữa trước, hai bên sau