Phiên âm, chuyển đổi phồn ⇄ giản thể

   
   

Văn bản nhập:

Kết quả: