Có 1 kết quả:

tam giác

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ba góc. Hình có ba góc gọi là Tam giác hình ( Triangle ).