Tìm chữ theo bộ thủ

Hệ thống 214 bộ thủ do Mai Ưng Tộ 梅膺祚 đời Minh đề xuất, sau đó được phổ biến nhờ bộ Khang Hy tự điển đời Thanh.

Bạn đang sử dụng âm Hán Việt [» Dùng âm Nôm, » Dùng âm Pinyin].

Tìm bộ:

15 nét

xỉ

17 nét

dược