Có 1 kết quả:

ý vị

1/1

ý vị

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

1. ý nghĩa hàm súc, ngụ ý, hàm ý
2. ý vị, thú vị

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Như Ý thú 意趣.

Một số bài thơ có sử dụng