Có 1 kết quả:

tối hậu

1/1

tối hậu

giản thể

Từ điển phổ thông

cuối cùng, chót

Một số bài thơ có sử dụng