Có 1 kết quả:

bù dòng diǎn dìng lǐ

1/1

Từ điển Trung-Anh

fixed point theorem (math.)