Có 1 kết quả:

bǐng chén

1/1

bǐng chén

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

fifty-third year C5 of the 60 year cycle, e.g. 1976 or 2036