Có 1 kết quả:

bǐng tóng suān

1/1

bǐng tóng suān

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

pyruvic acid CH3COCOOH