Có 1 kết quả:

Zhōng guó Guó jiā Yuán zǐ néng Jī gòu

1/1

Từ điển Trung-Anh

China Atomic Energy Agency (CAEA)