Có 1 kết quả:

jiāo bàn

1/1

jiāo bàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to assign (a task to sb)