Có 1 kết quả:

nǐ wǒ

1/1

nǐ wǒ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) you and I
(2) everyone
(3) all of us (in society)
(4) we (people in general)

Một số bài thơ có sử dụng