Có 1 kết quả:

nǐ děng

1/1

nǐ děng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) you all (archaic)
(2) see also 你們|你们[ni3 men5]