Có 1 kết quả:

gòng tóng

1/1

gòng tóng

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

cộng đồng

Từ điển Trung-Anh

(1) common
(2) joint
(3) jointly
(4) together
(5) collaborative