Có 2 kết quả:

bāo diàobō diào

1/2

bāo diào

phồn thể

Từ điển phổ thông

đẽo gọt

bō diào

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to peel off
(2) to strip off