Có 1 kết quả:

fù xiàng

1/1

fù xiàng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

deputy prime minister