Có 1 kết quả:

jiā wēn

1/1

jiā wēn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to heat
(2) to add warmth
(3) to raise temperature
(4) fig. to stimulate